Whitmore School, Football Tour to Gothia Cup, Sweden

Mark Gardner

Whitmore School Gothia Cup in Sweden